Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do VÚC 2017

VOĽBY DO VÚC - Oznamy

Výsledky volieb do VÚC 2017Vytlačiť
 

Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 - obec Malý Čepčín vo voľbách do orgánov  Žilinského samosprávneho kraja  konaných  4. 11. 2017

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 451
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 186
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 186

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do
zastupiteľstva

178

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja

183

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku :

Číslo kandidáta na hlasovacom lístku

Meno a priezvisko kandidáta Počet platných hlasov
1.

Lucia Benčaťová Richterová, Bc.

20
2. Drahomíra Búliková, Bc. 1
3. Marcel Čampiš 10
4. Jana Drengubiaková 36
5. Ladislav Holenka, Mgr. 3
6. Dušan Hrivnák 38
7. Ladislav Janech 1
8. Tibor Lettrich 11
9. Milan Litva, Ing. 58

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja podľa poradia na hlasovacom lístku :

Číslo kandidáta na hlasovacom lístku

Meno a priezvisko kandidáta Počet platných hlasov
1.

Juraj Blanár, Ing.

89
2. Peter Cibulka, Mgr. 1
3. Kristián Hoffmann, Mgr. 0
4. Erika Jurinová, Ing. 33
5. Anton Martvoň, Mgr., PhD. 2
6. Ján Mikolaj, prof., Ing., CSc. 1
7. Marián Murín 25
8. Stanislav Pirošík 2
9. Peter Sagan 30

 

Výsledky hlasovania vo volebnom obvode  č. 9  –  okres Turčianske Teplice vo voľbách do orgánov   Žilinského   samosprávneho   kraja  konaných  4. 11. 2017 – zvolený za poslanca :

Dušan Hrivnák, Turčianske Teplice, NEKA                                                                                


 
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho krajaVytlačiť
 


 
 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVKVytlačiť
 


 
 

Informácia pre voliča Vytlačiť
 

Voľby
do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je

  • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
  • výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

III

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 


 
 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka