Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Slobodný prístup k informáciám

1. Spôsob  zriadenia povinnej  osoby, jej  právomoci  a kompetencie  a popis  organizačnej štruktúry

 

Identifikačné údaje
Názov:  Obec   Malý  Čepčín
Právna forma:  právnická  osoba
Sídlo: Malý  Čepčín 14 
PSČ: 038  45  Malý  Čepčín
IČO:   00316 784

 

Obec  Malý  Čepčín  bolo zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a to dňom volieb do orgánov samosprávy, t.j. dňom 23. – 24. 11. 1990.

Právomoc a kompetencie obce  sú dané:
- Ústavou Slovenskej republiky,
- zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
- ďalšími platnými právnymi predpismi zverejnenými v Zbierke zákonov SR, ktoré sa týkajú obcí,
- všeobecne záväznými nariadeniami vydanými Obcou  Malý  Čepčín

Organizačná štruktúra

Štatutárnym  zástupcom  obce  je  starosta  obce.

Výkonnou  zložkou  obce  je  obecný  úrad.

Obec je od  01. 01. 2017  zriaďovateľom  rozpočtovej  organizácie – Základnej  školy  s materskou  školou /právnická osoba s právnou  subjektivitou/.

2. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie
 

Podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií Obcou Malý  Čepčín   a ich poskytovanie sa riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ zákon o slobode informácií“).

Žiadosti o sprístupnenie informácií  a akékoľvek  iné  žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti  alebo  iné  podania   možno podať:

- poštou, na adresu  Obec Malý Čepčín, Obecný  úrad,   038 45 Malý Čepčín  14 

- elektronickou poštou na e-mailovej adrese  starosta@malycepcin.sk

- osobne počas úradných hodín na Obecnom úrade v  Malom  Čepčíne.

 

Zo žiadosti o poskytnutie informácie musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, Obec  Malý  Čepčín  vyzve žiadateľa, aby
v lehote nie kratšej ako sedem dní neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní, Obec  Malý  Čepčín   žiadosť odloží.

 Žiadosť o sprístupnenie informácií Obec  Malý  Čepčín  vybaví najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov na základe výzvy.

 Spôsob  a  výška  úhrady nákladov za poskytnutie informácií v zmysle zákona o slobode informácií je upravený Vyhláškou Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií a Sadzobníkom úhrad za poskytnutie informácií Obcou  Malý  Čepčín.          

 Proti  rozhodnutiu o odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie hoci len sčasti je možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia starostke  obce Malý  Čepčín na adresu:   Obec Malý Čepčín,  038  45  Malý  Čepčín 14.

O odvolaní proti rozhodnutiu o odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie rozhoduje starosta obce  Malý  Čepčín.  Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať.

 

3. Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

Miesto podania opravného prostriedku: 

Obec Malý Čepčín, Obecný  úrad,  038 45 Malý Čepčín  14

Spôsob podania opravného prostriedku:

Doručiť poštou alebo osobne do podateľne obce  písomné vyhotovenie, resp. podať ústne do zápisnice v podateľni  obce, pokiaľ z konkrétneho rozhodnutia obce   nevyplýva niečo iné.

Lehota na podanie opravného prostriedku:

15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, pokiaľ z platnej právnej úpravy a samotného rozhodnutia nevyplýva niečo iné 
 

Miesto a lehota podania opravného prostriedku sa uvádza v poučení rozhodnutia, proti ktorému opravný prostriedok smeruje.

Súdne preskúmavanie rozhodnutí  obce:

Súdnemu preskúmavaniu podliehajú tie rozhodnutia obce, kde to pripúšťa správny  súdny  poriadok – zákon  č.  162/2015 Z.z.

Pri preskúmavaní rozhodnutí musia byť splnené obsahové i formálne náležitosti požadované platnou právnou úpravou.

4.Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

Obec  Malý  Čepčín  vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania vždy tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní zásady hospodárnosti a primeranej rýchlosti.

O žiadostiach, návrhoch a iných podaniach rozhodujú orgány  obce - obecné zastupiteľstvo a starostka  obce  v súlade s platnou právnou úpravou a vnútroorganizačnými predpismi (najmä Štatútom  obce , Zásadami hospodárenia  a nakladania  s majetkom obce  , atď.)

Pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní sa postupuje v súlade so základnými pravidlami správneho konania - § 3 zákona č. 71/1967 Zb. zákona  o správnom konaní.

Lehoty na vybavenie
V jednoduchých veciach bezodkladne. V ostatných prípadoch do 30 dní, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju príslušný orgán obce  primerane predĺžiť.

Všetky lehoty začínajú plynúť dňom doručenia žiadosti, návrhu a iného podania na obecný úrad.

 

5.Prehľad predpisov, pokynov inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
- zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
- zákon č. 500/1991 Z.z. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov v platnom znení,
- zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v platnom znení,
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení,
- zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení,
- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení,
- zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení,
- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení,
- zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení,
- Zákonník práce č. 311/2001 Z.z.,
- zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení,
- zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení,
- zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení,
- zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení,
- zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v platnom znení,
- zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení,
- zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy v platnom znení
- ďalšie platné právne predpisy zverejnené v Zbierke zákonov SR týkajúce sa obcí.
 

Zbierky zákonov SR sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade v  Malom Čepčíne

Všeobecne záväzné nariadenia   Obce   Malý  Čepčín  sú zverejnené na internetovej stránke Obce  Malý Čepčín   a  sprístupnené k nahliadnutiu na Obecnom  úrade v Malom  Čepčíne.


6. Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony a sadzobník za sprístupňovanie informácií

Obec  Malý Čepčín  v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. f) zákona o slobode informácií oznamuje, že správne  poplatky vyberá v zmysle  zákona  o správnych poplatkoch (zákon č. 145/1995 Zb. v platnom znení).

Žiadateľ môže  uhradiť  správny  poplatok  bezhotovostným prevodom na účet v banke  alebo  v hotovosti  do  pokladne  obce.

Obec  Malý Čepčín  v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a na základe Vyhlášky Ministerstva financií č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií určuje nasledovný sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií:

Fotokópie zo spisov

1 strana čierno-biela formát A4                                            á 0,10 €

1 strana čierno-biela formát A4 – obojstranná tlač               á 0,15 €

1 strana čierno-biela formát A3                                            á 0,20 €

1 strana čierno-biela formát A3 – obojstranná tlač               á 0,30 €

1 strana farebná formát A4                                                   á 0,15 €

1 strana farebná formát A4 - obojstranná tlač                      á 0,20 €

1 strana farebná formát A3                                                   á 0,30 €

1 strana farebná formát A3 – obojstranná tlač                      á 0,40 €

to isté platí pre výstup z tlačiarne

Nahrávanie na dátové médiá

na CD – 1 ks                                                                         á 0,50 €

Náklady spojené s expedovaním informácií

obálka formát C6 malá                                                          á 0,04 €

obálka formát C5 polovičná                                                  á 0,04 €

obálka formát B4 veľká                                                        á 0,08 €

obálka s doručenkou                                                             á 0,10 €

Poštovné poplatky sa riadia cenníkom Slovenskej pošty, a. s.

Poskytnutie informácie e-mailom a telefonicky sa nespoplatňuje.

Podľa Vyhlášky Ministerstva financií č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov
za sprístupnenie informácií sa úhrada nákladov určí ako súčet nákladov tohto sadzobníka.

Žiadateľ môže uhradiť náklady bezhotovostným prevodom na účet v banke alebo v hotovosti do pokladne obce.

 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka