Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Samospráva obce

Obec Malý Čepčín je samostatný samosprávny územný celok SR združujúci občanov s trvalým pobytom a subjekty vykonávajúce činnosť na území obce. Je právnickou osobou, hospodári s vlastným majetkom a majetkovými právami.

Základnou právnou normou obce je štatút obce, všeobecne záväzné nariadenia, uznesenia orgánov obce.

Základnou úlohou obce je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov.

Orgánmi obce sú :

- obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

 

Starosta obce je v zmysle zákona č.369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov najvyšším výkonným orgánom obce a zároveň štatutárom. Funkcia starostu je verejná funkcia.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Počet poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Malý Čepčín  je sedem.

Obecné zastupiteľstvo v Malom Čepčíne zriadilo komisie ako svoje stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.Zriadených je päť komisií: Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov, Komisia finančná a sociálna, Komisia výstavby, verejného poriadku a životného prostredia, Komisia pre školstvo, mládež a šport a Komisia pre kultúru.

V obci pôsobí dobrovoľný hasičský zbor obce, ktorý zriaďuje obecné zastupiteľstvo.

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór obce Malý Čepčín je zamestnancom obce a kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obec je zriaďovateľomZákladnej školy s materskou školou a Školskej jedálne s kuchyňou.

Obec Malý Čepčín je členom Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia miest a obcí Turca, Združenia obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia a združenia Partnerstvo Horného Turca.


 
ROKOVACÍ PORIADOK.pdf(280.3 kB)ROKOVACÍ PORIADOK.pdf
Štatút obce Malý Čepčín.pdf(414.8 kB)Štatút obce Malý Čepčín.pdf

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka