Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia obyvateľstva

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Ohlasovňa pobytu zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Tento zákon upravuje práva a povinnosti občanov Slovenskej republiky pri hlásení ich pobytu, práva a povinnosti obcí pri vedení evidencie pobytu občanov, zriadenie registra obyvateľov Slovenskej republiky, centrálnej ohlasovne a registra fyzických osôb, úlohy štátnych orgánov a obcí súvisiace s vedením registra, registra fyzických osôb a centrálnej ohlasovne, poskytovanie údajov z evidencie pobytu občanov, z registra, registra fyzických osôb a centrálnej ohlasovne.

Hlásenie pobytu má len evidenčný charakter a nezakladá žiadne právo k budove ani k jej vlastníkovi.

TRVALÝ POBYT

Pre prihlásenie k trvalému pobytu je potrebné predložiť:

a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky (originál),

b) platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, 

c) výpis z listu vlastníctva (nie je možné predložiť fotokópiu ani informatívny výpis z katasterportálu),

d) písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy.

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:

1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,

2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,

3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo

4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

PRECHODNÝ POBYT

Pre prihlásenie k prechodnému pobytu je potrebné predložiť:

a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky (originál),

b) výpis z listu vlastníctva (nie je možné predložiť fotokópiu ani informatívny výpis z katasterportálu),

c) písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy.

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:

1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,

2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,

3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo

4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

 

ZRUŠENIE  TRVALÉHO POBYTU

Vlastník objektu – rodinného domu, bytu – môže zrušiť trvalý pobyt osobe prihlásenej k trvalému pobytu v jeho objekte v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. v znení zákona č. 454/2004 Z.z. (úplné znenie zákona č. 500/2004 Z. z.).


 


 

CENTRÁLNA OHLASOVŇA

V dôsledku informatizácie verejnej správy vznikla centrálna ohlasovňa ako základný informačný systém verejnej správy, ktorého úprava je obsiahnutá v § 10a zákona č. 253/ 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky:

§10a

Centrálna ohlasovňa

(1) Centrálna ohlasovňa je informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého občan môže hlásiť pobyt a žiadať potvrdenie o pobyte ohlasovňu, ktorá je pripojená na centrálnu ohlasovňu. Správcom centrálnej ohlasovne je ministerstvo. Ministerstvo zverejňuje zoznam ohlasovní pripojených na centrálnu ohlasovňu na svojom webovom sídle a na ústrednom portáli verejnej správy.

(2) Ohlasovňa je povinná zmeny údajov o pobyte vykonané centrálnou ohlasovňou zaznamenať bezodkladne do svojej manuálnej evidencie a zaslať vyplnený odhlasovací lístok ohlasovni doterajšieho trvalého pobytu občana o skončení tohto pobytu, ak ide o ohlasovňu, ktorá nie je pripojená na centrálnu ohlasovňu.

(3) Občan je povinný pri hlásení pobytu prostredníctvom centrálnej ohlasovne vyplniť požadované elektronické formuláre a podpísať ich zaručeným elektronickým podpisom. Vzor elektronických formulárov zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle a na ústrednom portáli verejnej správy.

(4) Podrobnosti a podmienky automatizovaného prístupu k údajom z centrálnej ohlasovne upravia vzájomnou dohodou ministerstvo a správca informačného systému verejnej správy vedeného v súlade so štandardmi podľa osobitného predpisu.

Ohlasovňa pobytu v Malom Čepčíne, v zmysle zákona, je pripojená na centrálnu ohlasovňu a všetky výstupy pochádzajú z informačného systému, ktoré žiadateľ podpisuje priamo na mieste.

 


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka