Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dane a poplatky

Miestne dane a poplatky

nehnuteľnosť

Daň z nehnuteľností zahŕňa:


a) daň z pozemkov,

b) daň zo stavieb, 

c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.

Pri zmene vlastníctva nehnuteľností v roku 2017 v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, je potrebné do 31. januára 2018 podať na Obecnom úrade Malý Čepčín - Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Tlačivo je k dispozícii na stránke obce, v sekcii tlačivá - tlačivá dane. K daňovému priznaniu je potrebné doložiť list vlastníctva.

Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného správcom dane.

daňOznamovacia povinnosť

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

 


 

Daň za psa:

pesPredmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Pri zmene daňovej povinnosti (nadobudnutie psa, úhyn, odsťahovanie a iné) je daňovník povinný podať "Priznanie k dani za psa".

Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného správcom dane.


 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

Oznamovacia povinnosť

(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a

a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie alebo podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania, názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,

b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,

c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku (Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku) a predloží aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku do 31. januára 2018.

(2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

 


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka